Invoeren Klacht - Stap 1 van 4

Persoonlijke Gegevens

Plaats van overlast / hinder

Details Overlast

Bevestiging

Info

Voor een informatievraag maakt u gebruik van de link “contacteer ons ” op de startpagina van de website. Heeft u een klacht over onze dienstverlening, vul het klachtenformulier in. We trachten uw klacht vervolgens zo snel mogelijk te beantwoorden en willen daarbij de termijn van een maand niet overschrijden. Gebeurt dit toch, omdat de klacht meer onderzoekswerk vereist, dan wordt u hiervan verwittigd. Luchthaven Antwerpen beschouwt een klacht als afgehandeld als deze naar behoren en in de lijn van de klacht beantwoord is of als u ons aangeeft dat het in orde is.
Om de soorten klachten in de toekomst te kunnen analyseren en reeds conform de indeling in eerdere publicatie, vragen we aan de klager om de klacht te classificeren. Om een gedegen klachtenbehandeling te kunnen uitvoeren worden anonieme of onvoldoende omschreven klachten niet aanvaard.
Door het verstrekken van Uw persoonsgegevens, stemt U ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door Luchthaven Antwerpen, Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen - Deurne. Deze laatste is de verantwoordelijke voor de verwerking. U stemt er mee in dat de registratie en de verwerking van de persoonsgegevens door Luchthaven Antwerpen en haar aangestelden of door de ombudsdienst in alle confidentialiteit plaats heeft.
Als om persoonlijke informatie gevraagd wordt, dan behandelen we deze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken, de klacht naar behoren te kunnen beantwoorden of om de gewenste dienstverlening te realiseren. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Gegevens worden anoniem geregistreerd. De gegevens zullen telkens voor maximaal zes jaar worden bewaard, waarbij deze bewaartermijn wordt gekoppeld aan de duur van de legislatuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Daarbij delen wij U mee dat de opmerkingen van Uw anoniem geregistreerde klacht en het klachtenregister per gemeente enkel door de aangeduide milieubeheerder van de gemeente van de opgegeven postcode worden nagekeken. Wij informeren U bijkomend dat elke klacht anoniem kan worden besproken in de milieu-overlegcommissie die tweemaal per jaar doorgaat. Om Uw expliciete toestemming met het bovenstaande te kunnen registreren, vragen wij U ‘gelezen en goedgekeurd’ aan te klikken. Hiermee bevestigt U eveneens dat U een persoon bent van meer dan 16 jaar.
Om in aanmerking te komen voor behandeling van uw klacht; dient het moment van eventuele overlast niet ouder te zijn dan 30 dagen op het moment van indienen. Eventuele overlast in het verleden (ouder dan 30 dagen) wordt als onontvankelijk beschouwd en uw eventuele klacht zal NIET worden behandeld.

Gelezen en goedgekeurd